เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 10

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  ทบทวนและถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมงอกงาม(งอกงามในชั้นเรียนกับการประชุมผู้ปกครอง)
Week 10
Input
Process
Output
Outcome
29ก.ย.-3..2557
คำถาม
- เราจะนำเสนอองค์วามรู้ในกิจกรรมงอกงามได้อย่างไร
- มีอะไรบ้างที่ได้ดีและควรปรับปรุ่งตัวเองด้านใดบ้าง จากการเรียนรู้ใน Outputนี้
เครื่องมือคิด
- ผู้ปกครอง
- คำถามกระตุ้นการคิด
บรรยากาศ/สื่อ
- ห้องเรียน
- Internet
ชง
- ครูพูดคุยทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นักเรียนร่วมกันวางแผนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลังเรียนในกิจกรรมงอกงาม
-นักเรียนซ้อมการนำเสนอ
เชื่อม
- แสดงความคิดเห็นและวางแผนกิจกรรมงอกงาม
ใช้
- นำเสนอความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมงอกงาม
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การนำเสนอกิจกรรมงอกงาม
- ตอบคำถาม
- ซ้อมและเตรียมการแสดง
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ความรู้
1.สรุปอ์ความรู้หลังเรียน
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้หลังเรียน กิจกรรมงอกงาม
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
นำเสนอความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเป็นงาน2มิติและ3มิติ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดค้นวิธีการค้นหาข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย หาวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อการใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมกับงาน
ทักษะทางสังคม
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่นในการเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี


บันทึกหลังการเรียนรู้   สัปดาห์สุดท้ายนักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ ที่ฝ่ายแผนงานพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับกังหัวลมและการสร้างพลังงานรูปแบบต่างๆ นักเรียนเดินทางโดยรถผู้ปกครองและมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย นักเรียนสามารถตอบคำถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากร(ครูวิชาญ) อย่างสนุกสนาน สามารถตอบคำถามและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนได้เรียนรุ้มาเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับตนเองมากขึ้น  และในกิจกรรมงอกงามนักเรียนได้นำเสนอโมเดลหมู่บ้านพลังงานทดแทน ในอนาคตให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ถึงแนวคิดของเด็กๆ และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามถึงความเข้าใจในเรื่องต่างๆเช่น วงจรไฟฟ้า  แหล่งพลังงานต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนก็สามารถอธิบายได้เป็นอย่างดี ครูและผู้ปกครองได้พูดชมเพื่อให้กำลังใจในการศึกษาและค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น