เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : หลักการและโครงสร้างเบื้องตนของแรงและการเคลื่อนที่ว่าด้วยกฎของนิวตัน
Week 4
Input
Process
Output
Outcome
18-22ส.ค.2557
คำถาม
- จากของเล่นที่เห็น นักเรียนคิดว่าเกิดประโยชน์แก่ใครบ้าง
- นักเรียนคิดว่ามีแรงจากอะไรบ้างที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้
- อะไรบ้างที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่างๆ
- จากที่ได้เห็นและทดลอง เราจะสรุปการเคลื่อนที่นี้ได้อย่างไร
- ทำไมเราต้องเรียนรู้การเคลื่อนที่ของวัตถุ
เครื่องมือคิด
-อุปกรณ์การประดิษฐ์ของเล่น
-ของเล่นสองอย่างที่สามารถวิ่งไปด้านหน้าได้เองโดยไม่ต้องใช้แรงผลัก
- คลิปการพุ่งขึ้นบนฟ้าของบั้งไฟและจรวด
-คำถามกระตุ้นการคิด
บรรยากาศ/สื่อ
-คำถามกระตุ้นการคิด
- Internet
- คอมพิวเตอร์
- หนังสือ
- ผู้ปกครอง
ชง
- ครูสาธิตการเล่นของเล่นสองอย่างที่สามารถวิ่งไปด้านหน้าได้เองโดยไม่ต้องใช้แรงผลักจากเรา
- นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์จากที่บ้านโดยให้สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้แรงผลักจากเรา
-นำเสนอผลงานและหาทางแก้ปัญหาจากข้อผิดพลาด
-ดูคลิปการพุ่งขึ้นบนฟ้าของบั้งไฟและจรวดสำรวจอวกาศ
- .คำถามกระตุ้นการคิด
-ทดลองวัตถุสองชนิดที่มีน้ำหนักต่างกันโดยการโยนและปล่อยจากที่สูง
- คำถามกระตุ้นการคิด
- ค้นหากฎการเคลื่อนที่ของนิวตั้น
เชื่อม
- บันทึกข้อมูลการค้นคว้า
- ประดิษฐ์ของเล่น
ใช้ 
- ตอบคำถามและตั้งคำถาม
- สรุปความรู้หลังเรียน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ชิ้นงานประดิษฐ์ของเล่นสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้แรงผลัก
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
- ตอบคำถามและตั้งคำถาม
- บันทึกสิ่งที่เห็นลงในสมุดบันทึก
- เขียนและตกแต่งชิ้นงาน
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงาน
- สรุปความรู้หลังเรียน
ความรู้
1.แรงและการเคลื่อนที่เบื้องต้น
2.การใช้วัสดุเพื่อการประดิษฐ์
3.ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
 สื่อสารหรือนำเสนอเรื่องราวที่ตนเองได้เรียนรู้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
 สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจากการทำงานด้วยตนเองและสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มโดยการต่อลองอย่างสร้างสรรค์มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของตนเองและผู้อื่น
ทักษะทางสังคม
เห็นคุณค่าและความเท่าเทียมของตนเองและผู้อื่นเช่นการพูดให้กำลังใจไม่ดูถูกผู้อื่นเมื่อผู้อื่นผิดพลาดและการช่วยเหลือผู้อื่น

บันทึกหลังการเรียนรู้   ในขั้นการประดิษฐ์ของเล่นครูให้นักเรียนทำมาจากบ้านโดยให้ผู้ปกครองสามารถช่วยและแนะนำการประดิษฐ์ นอกจากนั้นนักเรียนได้ประดิษฐ์ของเล่นในรูปแบบกลุ่มในชั้นเรียนอีกครับโดยใช้วัสดุที่ครูเตรียมไว้ให้ นักเรียนสนุกกับการทดลองโยนและปล่อยวัตถุจากที่สูงเป็นอย่างมาก เมื่อนักเรียนได้เห็นผลจากการค้นคว้าและทดลองเพื่อหาทางปล่อยจรด รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้ากฎการเคลื่อนที่ นักเรียนเห็นความสำคัญของผู้ที่เป็นนักคิดค้นเป็นอย่างมาก คุณแม่พี่แมทธิวบอกว่าพี่แมทธิวอยากคิดค้นสิ่งใหม่ด้วยตนเองและใช้ชื่อตนเองใส่ลงไปบ้างเช่นกฎของแมทธิครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น