เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : วงจรไฟฟ้า
Week 6
Input
Process
Output
Outcome
1-5 ก.ย.2557
คำถาม
-เมื่อเรามีพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆแล้ว เราจะใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร
- วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้าง
- ทำไมสายไฟถึงต้องมียางหุ้มไว้เสมอ ยางที่หุ้มสายไฟทำหน้าที่อะไร
- อะไรบ้างที่ไม่นำไฟฟ้า และเราเรียกสิ่งนั้นว่าอะไร
เครื่องมือคิด
- คำถามกระตุ้นการคิด
- อุปกรณ์การทดลองและทำงาน
บรรยากาศ/สื่อ

- หลอดไฟ สายไฟ และถ่านแบตเตอรี่

-ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์
ชง
-พูดคุยเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ได้มาจากแหล่งต่างๆตามธรรมชาติ
- .คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนค้นหาการต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อบันทึกความเข้าใจในสมุดโครงงาน
- ครูให้นักเรียนจับฉลากเพื่อเลือกคู่ของตนเอง
- ครูให้อุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้าให้กับนักเรียนโดยมี หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ และถ่านแบตเตอรี่
- จากการค้นหาวงจรไฟฟ้า นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงใสอะไรบ้าง
- ครูให้นักเรียนชมการทดลองวัตถุที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่าน และให้นักเรียนลองหาวัตถุอะไรก็ได้ที่มาทดลองแล้วไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้
- นักเรียนทดลองและบันทึกผลที่ได้จากการทดลองในสมุดโครงงาน
เชื่อม
- ทดลองตัวนำและตัวต้านทานไฟฟ้า
-ทดลองต่อวงจรไฟฟ้า
ใช้
-นำเสนอวงจรไฟฟ้า
-สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- ตอบคำถามและตั้งคำถาม
ชิ้นงาน/ภาระงาน
-วงจรไฟฟ้า
- แผ่นชาร์ทความรู้จากการค้นคว้าข้อมูล
- การค้นหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ
- นำเสนอ Show and Share
- เตรียมการนำเสนอ
- ตอบคำถามและตั้งคำถาม
- เขียนและตกแต่งชิ้นงาน
- เลือกใช้และเก็บอุปกรณ์ในการทำงาน
- สรุปความรู้หลังเรียน
ความรู้
1.วงจรไฟฟ้า
-ตำนำไฟฟ้า
- ตัวต้านทานไฟฟ้า
- ฉนวนไฟฟ้า
- การป้องกันตนเองจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
สามารถวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออธิบายสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
เลือกใช้อุปกรณ์เพื่อสื่อสารหรือประกอบการนำเสนอ
ทักษะทางสังคม
เคารพในสิทธิและความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น

บันทึกหลังการเรียนรู้   จากการต่อวงจรไฟฟ้านักเรียนได้ทดลองตัวนำไฟฟ้าไปด้วย การใช้อุปกรณ์ต่อวงจรไฟฟ้า นักเรียนยังไม่สามารถทำได้โดยลำพัง คุณครูคอย ช่วยต่อส่วนประกอบบางอย่างให้ นักเรียนได้สังเกตเจอขั้วบวกและขั้วลบ และจากการทดลองได้ทำให้รู้ถึงข้อดีข้อเสียของวงจรไฟฟ้าขนานและอนุกรม เช่นการสว่างที่ไม่เท่ากันของวงจรขนาน  ในการทดลองตัวนำและตัวต้านทานไฟฟ้า นักเรียนหนึ่งคนเกิดคำถามที่น่าสนใจคือพี่เฟิร์สสงใสว่าจากที่เราเห็นคือสังกะสี เงินและอีกหลายอย่างนำไฟฟ้าได้ แต่อะไรที่นำได้ดีที่สุด ครูได้ชวนนักเรียนทุกคนสังเกตและช่วยกันหาคำตอบนั้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น