เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : ทบทวนตนเองก่อนเรียนและวางแผนการเรียนรู้
Week 3
Input
Process
Output
Outcome
11-15..2557
คำถาม
- เรารู้จักพลังงานไฟฟ้าดีพอหรือยัง
- จากหัวข้อโครงงานมหัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้าเราจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร
- อะไรบ้างที่รู้แล้วและอะไรบ้างที่ยังต้องการค้นคว้าเพิ่ม
เครื่องมือคิด
-คำถามกระตุ้นการคิด
- กระดาษแผ่นใหญ่
บรรยากาศ/สื่อ
-Internet
-รูปภาพแผ่นชาร์ตความรู้ในห้องเรียน


ชง
-พูดคุยถึงหัวข้อโครงงาน และใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนสำรวจตนเองเขียนความรู้ก่อนเรียน
- นักเรียนพูดคุยถึงสิ่งที่ตนเองรู้และอยากเรียนรู้ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เพื่อให้เกิดการวางแผนร่วมกัน จึงแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นสองกลุ่ม
-เขียนวางแผนปฏิทินการเรียนรู้
เชื่อม
- เขียนความรู้ก่อนเรียน
-เขียนวางแผนปฏิทินการเรียนรู้
ใช้
-นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
- บันทึกหลังการทดลองในสมุดโครงงาน
- สรุปความรู้หลังเรียนประจำสัปดาห์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ตอบคำถามและตั้งคำถาม
- บันทึกสิ่งที่เห็นลงในสมุดบันทึก
- เขียนและตกแต่งชิ้นงาน
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงาน
- สรุปความรู้หลังเรียน
ความรู้
1.วางแผนการทำงาน
2.การตั้งคำถามและหาสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
สื่อสารหรือนำเสนอเรื่องราวที่ตนเองได้เรียนรู้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
 วางแผนและแก้ปัญหาจากการทำงานร่วมกับกลุ่มโดยการต่อลองอย่างสร้างสรรค์มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของตนเองและผู้อื่น
ทักษะทางสังคม
เห็นคุณค่าและความเท่าเทียมของตนเองและผู้อื่นเช่นการพูดให้กำลังใจไม่ดูถูกผู้อื่นเมื่อผู้อื่นผิดพลาดและการช่วยเหลือผู้อื่น


บันทึกหลังการ ในขั้นทบทวนตนเองเขียนความรู้ก่อนเรียนและตั้งคำถามในส่วนที่ยังไม่รู้ นักเรียนสามารถตั้งคำถามได้ดีถึงแม่จะเรียบเรียงคำยังไม่ลงตัวเช่น “ ทำไมถึงไฟฟ้าถึงช๊อตได้ ”  ในขั้นการวางแผนการเรียนรู้นักเรียนสามารถจัดการกับพื้นที่ของกระดาษในการจัดองค์ประกอบความเหมาะสมได้ดีขึ้น คุณครูได้ให้ความแนะนำเพิ่มเติม การนำเสนอทุกคนสามารถพูดได้ดี มีความมั่นใจมากขึ้น พี่คงลี่ยังขาดความมั่นใจและมีน้ำเสียงที่เบาไปบ้าง คุณครูได้พูดคุยเพื่อถามถึงสาเหตุและให้กำลังใจในการนำเสนอครั้งต่อๆไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น