เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : กระตุ้นการคิดค้นหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ เลือกและตั้งหัวข้อชื่อโครงงาน
Week 2
Input
Process
Output
Outcome
4-8..2557
คำถาม
- ของเล่นจากที่ได้เห็นในคลิปเคลื่อนที่ได้เพราะอะไร
- คนที่ทำของเล่นเหล่านี้ได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องใดบ้าง
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร
เครื่องมือคิด
-คำถามกระตุ้นการคิด
-Place Mat
บรรยากาศ/สื่อ
-Internet
-รูปภาพแผ่นชาร์ตความรู้ในห้องเรียน
-คลิปหุ่นยนต์ของเล่น
- คอมพิวเตอร์และInternet


ชง
- ดูคลิปของเล่นที่เคลื่อนที่ได้
- ดูคลิปการทดลองพลังงานในผลไม้
- ทดลองพลังงานในผลไม้
- คำถามกระตุ้นการคิด
เชื่อม
 -แบ่งกลุ่มและ เขียน Place Mat สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ตกแต่งและเตรียมการนำเสนอ
-นำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้
- เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
- ตั้งชื่อโครงงาน
ใช้
- บันทึกหลังการทดลองในสมุดโครงงาน
- สรุปความรู้หลังเรียนประจำสัปดาห์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ตอบคำถามและตั้งคำถาม
- Place Mat สิ่งที่อยากเรียนรู้
-หัวข้อโครงงาน
- เขียนและตกแต่งชิ้นงาน
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงาน
- นำเสนอเรื่องที่สนใจและการตั้งชื่อหัวข้อโครงงาน
- สรุปความรู้หลังเรียน
ความรู้
1.แหล่งกำเนิดพลังงาน
2.ประโยชน์ของพลังงาน
3.การตั้งคำถามและหาสิ่งที่อยากเรียนรู้
4.ทักษะชีวิตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
สื่อสารหรือนำเสนอเรื่องราวที่ตนเองได้เรียนรู้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ และการตัดสินใจเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการแก้ปัญหา
 แก้ปัญหาจากการทำงานร่วมกับกลุ่มโดยการต่อลองอย่างสร้างสรรค์มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของตนเองและผู้อื่น
ทักษะทางสังคม
เห็นคุณค่าและความเท่าเทียมของตนเองและผู้อื่นเช่นการพูดให้กำลังใจไม่ดูถูกผู้อื่นเมื่อผู้อื่นผิดพลาดและการช่วยเหลือผู้อื่น

บันทึกหลังการ ในสัปดาห์ที่สองนักเรียนมีความสนใจในทิศทางเดียวกันมากขึ้นคือเริ่มสนใจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์และอยากทำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน คุณครูจึงตั้งคำถามต่อ ได้ว่าถ้าอยากใช้ไฟฟ้าในการประดิษฐ์ เรารู้จักพลังงานไฟฟ้าดีพอหรือยัง นักเรียนต่างช่วยกันอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า  ในขั้นนำเสนอหัวข้อโครงงานงานครูได้ให้นักเรียนคิดถึงการนำเสนอที่พิเศษโดยมีคลิปตัวอย่างการนำเสนอที่มีรูปแบบที่แปลกใหม่มีการใช้เสียงดนตรีและท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในการนำเสนอมากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น