เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : การเปลี่ยนรูปของพลังงาน มอเตอร์และไดนาโม
Week 7
Input
Process
Output
Outcome
8-12 ก.ย.2557
คำถาม
- กังหันลมทำอะไรได้บ้าง
- พลังงานที่ได้จากกังหันลม เกิดขึ้นได้เพราะอะไร
- ไดนาโมและมอเตอร์ ทำหน้าที่อะไร
- กังหันลมเป็นมอเตอร์หรือไดนาโม
- ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- วิทยากรผู้รู้
- คำถามกระตุ้นการคิด
บรรยากาศ/สื่อ
- ห้องเรียน
- Internet
ชง
- ครูพูดคุยถึงสิ่งที่เห็นรอบตัวและยกตัวอย่างกังหันลม
- ใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนค้นหาหลักการทำงานของกังหันลม
- บันทึกความเข้าใจในสมุดโครงงาน
- ครูให้นักเรียนสังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน
- ใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-นักเรียนพูดคุยกับวิทยากรเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็พลังงานเสียง (วิทยากรคุณพ่อปุ่ม)
เชื่อม
- แสดงความคิดเห็นจากการทดลอง
ใช้
- แสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม
 - บันทึกความเข้าใจในสมุดโครงงาน
- สรุปความรู้ประจำสัปดาห์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การนำเสนอ
- ตอบคำถาม
- ค้นหาความรู้จากสื่อต่างๆ
- บันทึกเข้าใจในสมุดโครงงาน
- การใช้อุปกรณ์การทำงาน
- สรุปความรู้ประจำสัปดาห์
ความรู้
1.การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
นำเสนอความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเป็นงาน2มิติและ3มิติ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดค้นวิธีการค้นหาข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย หาวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อการใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมกับงาน
ทักษะทางสังคม
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่นในการเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี
บันทึกหลังการเรียนรู้   นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของมอเตอร์และไดนาโมได้ทุกคน  ในขั้นค้นหาข้อมูลยังมีข้อสงใสกับคำบางคำเช่น พลังงานกล และพลังงานจล  แต่พอได้พูดคุยร่วมกันทำให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้นและเกิดความเข้าใจมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงถึงความเข้าใจในการสร้างเขื่อนและกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงนักเรียนให้ความสนใจดีมากที่มีวิทยากรคุณพ่อปุ่มมาให้ความรู้ พี่ป.2 โดยมีพี่ป3.4  เข้าร่วมฟังด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น