เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : พลังงานในอนาคต
Week 8
Input
Process
Output
Outcome
15-19 ก.ย.2557
คำถาม
- จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีพลังงาน
- เราจะสร้างพลังงานได้โดยวิธีไดบ้าง
เครื่องมือคิด
-  กระดาษแผ่นใหญ่
- คำถามกระตุ้นการคิด
บรรยากาศ/สื่อ
- หนังสือ
- คอมพิวเตอร์
- ห้องเรียน
- Internet
ชง
- ครูและนักเรียนพูดคุยทบทวนถึงประโยชน์และโทษที่ได้จากการใช้พลังงาน
- ใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- แบ่งกลุ่มนักเรียนค้นหาความหมายและแหล่งกำเนิดพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ
เชื่อม
- บันทึกความเข้าใจในสมุดโครงงาน และแผ่นชาร์ดความรู้
- คำถามและการเสนอความคิดเห็นจากการค้นคว้า
ใช้
- แสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม
 - บันทึกความเข้าใจในสมุดโครงงาน
- บันทึกความเข้าใจในรูปแบบชาร์ดความรู้
- นำเสนอชาร์ดความรู้
- สรุปความรู้ประจำสัปดาห์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การนำเสนอชาร์ดความรู้
- ตอบคำถาม
- ค้นหาความรู้จากสื่อต่างๆ
- บันทึกเข้าใจในสมุดโครงงาน
- การใช้อุปกรณ์การทำงาน
- ชาร์ดความรู้
- สรุปความรู้ประจำสัปดาห์
ความรู้
1.พลังงานหมุนเวียนทดแทน
2. พลังงานสิ้นเปลือง
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
นำเสนอความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการแสดงเพิ่มความน่าสนใจเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในเนื้อหาจากการค้นคว้าได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดค้นวิธีการค้นหาข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย หารูปแบบวิธีการบันทึกข้อมูลและจัดการกับพื้นที่บนกระดาษแผ่นใหญ่ เพื่อให้เกิดความสมดุล และจัดข้อมูลต่างๆและใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมกับงาน
ทักษะทางสังคม
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้เกียรติผู้อื่นในการเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี

บันทึกหลังการเรียนรู้   นักเรียนตื่นเต้นกับความรู้ใหม่ที่ได้พบจากการค้นคว้าเช่น พี่แมทธิวเคยรู้ว่าพลังงานจากน้ำสร้างไฟฟ้าได้โดยการสร้างเขื่อน  แต่พอค้นพบวิธีใหม่เช่นการใช้คลื่นทะเลสร้างพลังงานได้ ก็ทำให้รู้สึกภูมิใจมาก  และจากการค้นคว้าในครั้งนี้มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากบางคนยังขาดทักษะการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ท  ครูได้พยายามอธิบายเพิ่มเติมและได้ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในวิธีการค้นข้อมูลมากขึ้น การสรุปความเข้าใจในข้อมูลจากการค้นคว้านักเรียนสามารถทำได้ดีขึ้น โดยย่อเขียนขึ้นมาเอง จากความเข้าใจของตนเอง ในการทำชิ้นงานนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นเล็กน้อยโดยกล้าที่จะเลือกใช้สีชอร์กเพื่อทำให้ชิ้นงานแผ่นใหญ่เสร็จเร็วขึ้น ดูเด่นชัดขึ้นกว่าที่เคยใช้สีไม้ ในขณะเดี่ยวกันก็ยังมีพี่คงลี พี่ราฟาแลและพี่ปุ๊กกี้ ที่ยังมีปัญหาในการทำงานอยู่บ้างคือยังไม่สามารถสรุปความเข้าใจจากเนื้อหาจากการค้นคว้าเพื่อเขียนบันทึกด้วยตัวเอง  สาเหตหนึ่งเกิดจากไม่พยายามอ่าน ครูได้พูดคุยและพยายามหาเนื้อหาที่สั้นๆเพื่อฝึกให้อ่านและถามตอบถึงความเข้าใจ เบื่องต้น สามารถทำได้ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น