เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่องอัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/ 2557 (Quarter 2)
เป้าหมายรายสัปดาห์ : กระตุ้นการคิดในสิ่งที่นักเรียนได้เห็น และเรียนรู้ความรู้สึกของตนเองเพื่อให้เห็นที่มาของพลังงานในร่างกายตัวเอง และพลังงานกับสิ่งมีชีวิต 
Week 1
Input
Process
Output
Outcome
28..-1..2557
คำถาม
- อะไรทำสิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้
- อะไรทำให้การเคลื่อนที่หยุดลง
- เมื่อเราเข็นและกลิ้งล้อยางนานๆ เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
-อะไรทำให้พืชเติบโต
เครื่องมือคิด
-คำถามกระตุ้นการคิด
-Place Mat สิ่งที่สนใจอยากเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ
-Internet
-รูปภาพแผ่นชาร์ตความรู้ในห้องเรียน


ชง
- ชมการสาธิตการใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตโดยใช้ไม่บรรทัดถูกับศีรษะเพื่อดูกระดาษชิ้นเล็กๆ
-สำรวจบริเวณโรงเรียน ขุดหัวมันเพื่อสังเกตการเติบโต
- ทดลองพับจรวดกระดาษและปาจรวด,กลิ้งล้อยางรถยนต์ บันทึกการทดลอง
-ทดลองพลังงานจากผลไม้
เชื่อม
ตอบคำถามและตั้งคำถามจากการทดลอง
ใช้
- บันทึกหลังการทดลองในสมุดโครงงาน
-เขียนสิ่งที่สนใจอยากเรียนรู้
- สรุปความรู้หลังเรียนประจำสัปดาห์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ตอบคำถามและตั้งคำถาม
- บันทึกสิ่งที่เห็นลงในสมุดบันทึก
- เขียนและตกแต่งชิ้นงาน
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงาน
-Place Mat สิ่งที่สนใจอยากเรียนรู้
- สรุปความรู้หลังเรียน
ความรู้
1.แหล่งกำเนิดพลังงาน
2.ประโยชน์ของพลังงาน
3.การตั้งคำถามและหาสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
สื่อสารหรือนำเสนอเรื่องราวที่ตนเองได้เรียนรู้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
 แก้ปัญหาจากการทำงานร่วมกับกลุ่มโดยการต่อลองอย่างสร้างสรรค์มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของตนเองและผู้อื่น
ทักษะทางสังคม
เห็นคุณค่าและความเท่าเทียมของตนเองและผู้อื่นเช่นการพูดให้กำลังใจไม่ดูถูกผู้อื่นเมื่อผู้อื่นผิดพลาดและการช่วยเหลือผู้อื่น

บันทึกหลังการสอน กิจกรรมในสัปดาห์แรกส่วนมากเป็นการลงสนามปฏิบัติจริง และพูดคุยตั้งคำถาม การใช้สื่อที่เป็นคลิปต่างๆยังมีการใช้น้อย นักเรียนยังไม่มีความสนใจเกี่ยวกับพลังงานมากนัก ครูยังต้องสร้างแรงในการเรียนรู้ต่อในสัปดาห์ต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น