เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Week 5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : แหล่งกำเนิดพลังงาน และประโยชน์จากพลังงาน
Week 5
Input
Process
Output
Outcome
25-29 ส.ค.2557
คำถาม
- ถ่านไฟฉายทำอะไรได้บ้าง
- พลังงานไฟฟ้าคืออะไร
- พลังงานไฟฟ้ามาจากไหน
- พลังงานไฟฟ้าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
-เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรารู้จักมีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด
-ถ่าน    -หลอดไฟและสายไฟ   - คำถามกระตุ้นการคิด กระดาษแผ่นใหญ่
- สมาชิกในกลุ่ม -คอมพิวเตอร์
บรรยากาศ/สื่อ
-อุปกรณ์การทำงาน  -อุปกรณ์การทดลอง   -Internet
ชง
- ครูให้นักเรียนดูถ่านไฟฉายหลายขนาด
- ครูให้นักเรียนทดลองเล่นถ่านไฟฉายโดยต่อเข้ากับหลอดไฟและมอเตอร์ขนาดเล็ก
- .คำถามกระตุ้นการคิด
- แบ่งกลุ่มนักเรียนค้นหาข้อมูลจากคำถาม “พลังงานไฟฟ้าคืออะไรและได้มาจากไหน”
-ในระหวางการทำงานครูได้เพิ่มคำถามกระคุ้นการคิดต่อ ว่า “ไฟฟ้าทำอะไรได้บ้าง” (เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการที่ได้คำถามเพิ่มโดยไม่ได้ตั้งตัว)
เชื่อม
-เขียนบันทึกข้อมูลจากการค้นคว้าในการดาษชาร์ดแผ่นใหญ่
ใช้
-นำเสนออธิบายความเข้าใจที่ได้จากการค้นคว้า
 -สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- แผ่นชาร์ทความรู้จากการค้นคว้าข้อมูล
- การค้นหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ
- นำเสนอ Show and Share
- เตรียมการนำเสนอ
- ตอบคำถามและตั้งคำถาม
- เขียนและตกแต่งชิ้นงาน
- เลือกใช้และเก็บอุปกรณ์ในการทำงาน
- สรุปความรู้หลังเรียน
ความรู้
1.แหล่งกำเนิดพลังงาน
2.ประโยชน์ของพลังงาน
3.พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทักษะชีวิตและการสื่อสาร
สามารถอธิบายสื่อสารสิ่งที่สนใจและบอกถึงเหตุผลของสิ่งที่ตนเองเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการทดลอง
ทักษะทางสังคม
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และช่วยเหลื่อผู้อื่นในกระบวนการงานกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น


บันทึกหลังการเรียนรู้   สัปดาห์นี้คุณครูได้จัดกลุ่มนักเรียนเป็นคู่ๆให้ช่วยดูแลกันในการทำงาน นักเรียนตื่นเต้นที่ได้ดูแลกันและกันครับ  การทำงานเนื่องจากสื่อการค้นคว้ามีคอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียวนักเรียนยังไม่สามารถสร้างข้อตกลงเพื่อใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้ คุณครูได้ให้คำแนะนำสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป การบันทึกข้อมูลทำได้น่าสนใจมากขึ้น มีบางกลุ่มที่บันทึกข้อมูลไม่ทันเช่นกลุ่มของพี่พลอยและราฟาแล คุณครูได้สร้างความเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่ต้องได้รับผลร่วมกันจากการทำงานกลุ่ม ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและความหมายของไฟฟ้า นักเรียนสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นพลังงานรูปหนึ่ง และได้มาจากธรรมชาติ แต่ยังอธิบายการได้มายังไม่ชัดเจน คุณครูจะพยายามสร้างคำถามเพื่อค้นหาคำตอบกันต่อในสัปดาห์หน้าครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น